EVENT

REGLEMENT

Artikel 1

De Molse 60 wordt georganiseerd door vzw De Molse 60 met ondernemingsnummer 0734.648.405 .

Artikel 2

De Molse 60 is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door het reglement worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden:

 • wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
 • dieren mee te voeren, ter bescherming van de dieren zelf, de deelnemers en de lokale natuur
 • luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
 • gebruik te maken van een vervoermiddel
 • afval achter te laten in de natuur
 • verkeersregels te overtreden

Dit alles met uitzondering van datgene dat vooraf werd aangevraagd en werd goedgekeurd bij/door organiserend comité.

Artikel 5

De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen. Wanneer afgeweken wordt van de bepijlde route, is dit volledig op eigen risico.

Artikel 6

De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

De deelnemer dient het deelnemersbewijs zichtbaar te dragen.

Artikel 7

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 8

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 9

Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn te allen tijde verworven door de organisator. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelf niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.

Bij annulatie van jouw deelname is De Molse 60 VZW niet verplicht het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Artikel 10

Met de inschrijving voor een deelname aan een route van De Molse 60, ongeacht de afstand, verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

 

Artikel 11

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd. 

Artikel 12

De Molse 60 VZW, scouts Mol-Ginderbuiten of Fiksers VZW is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 13

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of De Molse 60 geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 14

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de De Molse 60 VZW. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend.

Praktische Info Inschrijven:

 • Voorinschrijving kan uitgevoerd worden via de webshop tot het vooropgestelde aantal bereikt is.  
 • Na inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging van je inschrijving. Enkele weken voor het event volgt een mail met de praktische info.
 • Start De Molse 60: 05.00 uur
 • Aankomst De Molse 60: uiterlijk om 22.00 uur

Tijdens de tocht en bij aankomst

 • Elke controlepost heeft een eigen openings- en sluitingstijd die iedere deelnemer strikt moet respecteren.
 • Vertrekken voor 05.00 uur is ten strengste verboden. Openings- en sluitingsuren in de posten worden strikt toegepast.
 • Servicepakket: bevoorrading, EHBO door het Rode Kruis, BA-verzekering (Wandelsport Vlaanderen), bij opgave in een controlepost wordt er vervoer naar De Maat geregeld.
 • Iedereen die de tocht van 60 km of anderen succesvol beëindigt, ontvangt ter plaatse een aandenken.

Ongevallen en verzekering tijdens de tocht

 • Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of het Rode Kruis, vraag om een ongevalsaangifte in te vullen en zorg ervoor dat uw naam, volledig adres én een omschrijving van het ongeval op de formulieren zijn ingevuld.
 • De deelnemers zijn verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen conform de bepalingen van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar. Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.
 • Alleen ongevallen zijn verzekerd, geen ziektes of andere ongemakken als gevolg van de wandeltocht. 
nl_NLDutch