EVENT

REGLEMENT

Artikel 1

De Molse 60 wordt georganiseerd door vzw De Molse 60.

Artikel 2

De Molse 60 is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door het reglement worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden:

– wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar

– gebruik te maken van een vervoermiddel

Artikel 5

De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.

Artikel 6

De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 7

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 8

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 9

Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn te allen tijde verworven door de organisator. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelf niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.

Artikel 10

Met de inschrijving voor een deelname aan een route van De Molse 60, ongeacht de afstand, verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

 

Artikel 11

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd. 

Artikel 12

De Molse 60 VZW of scouts Mol-Ginderbuiten Sint-Carolus is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 13

Aan de bevoorradingen worden afvalzakken voorzien om afval te deponeren. Het is ten strengste verboden om afval te storten. 

Artikel 14

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de tochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Praktische Info Inschrijven:

– Voorinschrijvingen:

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 voor 60 km, en € 15 voor 30 km en je kan inschrijven via onze website.

Voorinschrijvingen worden aanvaard t.e.m. 1 april 2021 of tot alle beschikbare tickets verkocht zijn.

– Voorinschrijving kan uitgevoerd worden via de ticketsite.  

– Na inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging van je inschrijving, samen met je startnummer, Later volgt een mail met de praktische info.

– Op de bevoorrading worden registraties voorzien om na te gaan dat de volledige tocht werd afgelegd.  

– Start De Molse 60: zaterdag 4 september 2021 om 06.00 uur.

– Aankomst De Molse 60: zaterdag 4 september 2021 uiterlijk om 22.00 uur.

Tijdens de tocht en bij aankomst

– Elke controlepost heeft een eigen openings- en sluitingstijd die iedere deelnemer strikt moet respecteren.

– Vertrekken voor 06.00 uur is ten strengste verboden. Openings- en sluitingsuren in de posten worden strikt toegepast.

– Servicepakket: bevoorrading, EHBO door het Rode Kruis, BA-verzekering (Wandelsport Vlaanderen), bij opgave in een controlepost wordt er vervoer naar De Maat geregeld.

– Iedereen die de tocht van 60 km of 30 km succesvol beëindigt, ontvangt ter plaatse een kenteken.

Ongevallen en verzekering tijdens de tocht

– Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of het Rode Kruis, vraag om een ongevalsaangifte in te vullen en zorg ervoor dat uw naam, volledig adres én een omschrijving van het ongeval op de formulieren zijn ingevuld.

– De deelnemers zijn verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen conform de bepalingen van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar. Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.

– Alleen ongevallen zijn verzekerd, geen ziektes of andere ongemakken als gevolg van de wandeltocht. 

nl_NLDutch